Namenstage 21 Juni: Alois, Aloisia, Alban, Ralf

So sehen die Namenstage im Flaggenalphabet aus:

Alois

Aloisia

Alban

Ralf